ARBETE PÅ VÄG

ARBETE PÅ VÄG


Att arbeta på eller intill en trafikerad väg kräver alltid någon form av utbildning för att det ska vara så tryggt och säkert som möjligt för dig själv och andra som upphåller sig på vägen.

Vilken form av utbildning eller nivå på utbildning bestäms av upphandlingen via väghållaren.

Våra utbildningar inom arbete på väg uppfyller kraven som trafikverket och och en del kommunala upphandlingar ställer.

Vi utformar även utbildningar om det finns andra krav än de som trafikverket ställer som kompetenskrav

i TRVK/TRVR, APV samt IFS 2009:4.


PRISER

_____


APV Nivå 1+2

1950 kr

*

APV Nivå 3A

5750 kr

*

I priserna ingår lunch, fika

och utbildningsmaterial.


PRISER

_____


Miljö på väg

Hjälp på väg

APV Nivå 3B

*

Priser på dessa kurser

ges via offert.


OFFERT

_____


Är ni många?

*

Större grupper

eller företag ges

pris via offert.

I priserna ingår lunch, fika och utbildningsmaterial. Priserna gäller per person och är exkl moms.

KONTAKTA OSS FÖR DATUM TILL KURSTILLFÄLLENA.

APV Nivå 1


Nivå 1 avser grundkompetenskrav för all personal som ska utföra vägarbete där Trafikverket är beställare. V3- principen ingår som en del av utbildningen.


För att få grundkompetens kan man antingen välja att gå via Trafikverkets hemsida på en webbaserad utbildning eller alternativt en motsvarande utbildning hos utbildare.

Kursen avslutas med ett kunskapstest som ska genomföras med godkänt resultat.

Utöver den webbaserade kursen så ska utbildningen för nivå 1 även innehålla allmän information om arbetsmiljölagen (AML),

Arbetsmiljöverkets föreskriftssamling (AFS), riskanalyser och hur det egna företagets skyddsorganisation ser ut.


Kursen uppfyller kraven enligt:


Trafikverkets beslut i TRVK APV, 2012:86 samt IFS 2009:4.


Kompetensen ska uppdateras med max 15 månaders mellanrum.


APV Nivå 2


Nivå 2 avser kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon, etc.

Förhandskrav är kompetens motsvarande Nivå 1.

Utbildningen ger efter godkänt kunskapstest ett intyg från utbildare en behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon.

Den ger också kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal och god arbetsmiljö för sig själv och sina kollegor men även god trafiksäkerhet för de trafikanter som passerar.

Utbildningen anpassas till olika yrkeskategorier samt till varje individs personliga behov. Trafikverkets bedömning är att det krävs en lärarledd utbildning på minst 8 timmar för att uppnå tillräcklig kompetens.


Kursen uppfyller kraven enligt:


Trafikverkets beslut i TRVK APV, 2012:86 samt IFS 2009:4.


Kompetensen ska uppdateras med max 5 års mellanrum.                               APV Nivå 3A - Utmärkningsansvarig


Nivå 3A avser kompetenskrav för att få utföra utmärkning av markplacerade trafikanordningar och skyddsanordningar.

De som ska utföra utmärkning med trafikanordningar och skyddsanordningar ska kunna och förstå de regler och krav som gäller för arbetsmiljön, samt förstå sin arbetsuppgift.

De ska också förstå och känna till trafikanternas behov av rätt utmärkning, såsom varning och vägledning, liksom det ansvar som Trafikverkets region har för utmärkning enligt vägmärkesförordningen i egen­skap av väghållningsmyndighet.


Utbildningen ger efter godkänt kunskapstest behörighet för utmärkning på en fast vägarbetsplats samt för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten.


Trafikverkets bedömning är att det krävs en lärarledd utbildning på minst 16 timmar för att rätt kompetens ska uppnås.

Utbildningen anpassas efter regionala förutsättningar, till särskilda objekt eller till vissa yrkeskategorier,

samt till varje individs personliga behov.


Personal som ingår inom BAS-P:s och BAS-U:s ansvarsområde ska ha kompetens enligt nivå 3A.

Den som har kompetens enligt nivå 3A får benämnas som utmärkningsansvarig.


Förhandskrav är kompetens enligt nivå 2.


Kursen uppfyller kraven enligt:


Trafikverkets beslut TRVK APV, 2012:86 samt IFS 2009:4


Kompetensen skall uppdateras med max 5 års mellanrum.                   APV Nivå 3B - Vakt och lots


Nivå 3B är kompetenskravet för vakt eller lots vid vägarbete. Förhandskravet är kompetens enligt Nivå 2, och körkort med behörighet lägst B. Personal som utför vakt- eller lotsarbete vid vägarbete på väg där Trafikverket är beställare ska ha samma kompetens oavsett om man arbetar som vakt eller lotsbilsförare.

Trafikverket bedömer att det krävs lärarledd utbildning på minst 8 timmar för att rätt kompetens ska erhållas.

Utbildningen anpassas efter regionala förutsättningar, till särskilda objekt eller till vissa yrkeskategorier, samt till varje individs personliga behov.


Kursen uppfyller kraven enligt:


Trafikverkets beslut TRVK APV, 2012:86 samt IFS 2009:4


Kompetensen skall uppdateras med max 5 års mellanrum. 

 


Hjälp på väg


Första hjälpen på väg, L-ABC & HLR samt krishantering.


Kursen uppfyller kraven enligt arbetsmiljöverkets krav i:


AFS 1999:7 samt AFS 1999:03Miljö på väg


Miljö på väg innefattar miljöledningssystem samt regionala regler och lagar.

Utbildningen anpassas efter regionala förutsättningar, till särskilda objekt eller till vissa yrkeskategorier, samt till varje individs personliga behov.

© Copyright 2018. All Rights Reserved.