GDPR

GDPR

GDPR – Hantering av personuppgifter


Här beskrivs hur Käck Entreprenad & Utbildning AB i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) behandlar personuppgifter.


Käck Entreprenad & Utbildning AB är ett företag som utför utbildningar och konsulttjänster. Vid tillhandahållande av dessa utbildningar eller tjänster kan Käck Entreprenad & Utbildning AB komma att behandla personuppgifter om dig. För att följa lagstiftningen innebär det bland annat:


   * Att vi tydligt informerar om när personuppgifter behandlas och lagras.

   * Att vi informerar om på vilken grund vi lagrar uppgifterna och hur länge de sparas.

   * Att vi upplyser om personuppgifterna behöver hanteras av någon annan part som exempelvis TYA eller MSB.

    *Att vi inte använder insamlade personuppgifter för något annat ändamål än vad de var ansedda för.

    *Att uppgifterna raderas när de inte längre behövs.

    *Att vi är lyhörda för förfrågningar och önskemål angående lagrade personuppgifter.


Käck Entreprenad & Utbildning AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.


Så här sker personuppgiftsbehandlingen:


     * På alla våra utbildningar får varje kursdeltagare fylla i en inskrivningslapp.


Personuppgifter som hanteras är: namn, e-post, telefonnummer, personnummer.


Grunden för behandlingen:


    *För att kunna fakturera kunden och slutföra uppdraget.

    *För att kunna utfärda utbildningsbevis.

    *För att kunna utfärda ersättningsintyg till deltagare som har tappat bort sina.


På vissa utbildningar sker även registrering hos tredje part.

Vi lagrar alla dessa uppgifter tillsvidare.


Bokning av kursdeltagare:

Personuppgifter som hanteras är: namn, e-post och mobilnummer.


Grunden för behandlingen:


    *För att kunna stämma av bokningar i klassrummet

    *För att kunna skicka ut bekräftelse till kursdeltagare

    *För att kunna skicka ut påminnelse via sms.


Inkommande E-post:

E-post som skickas till företaget lagras tillsvidare.


Grunden för behandlingen:


    *Bedriva verksamhet.


E-post tas bort efter 12 månader.


Dina rättigheter:

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som Käck Entreprenad & Utbildning AB utför angående dig. Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.


Du kan be om att få dina uppgifter raderade.


Kontakta oss så löser vi det.