Arbete på väg

ARBETE PÅ VÄG

Arbete på väg


Att arbeta på eller intill en trafikerad väg kräver alltid någon form av utbildning för att det ska vara så tryggt och säkert som möjligt för dig själv och andra som upphåller sig på vägen.

Vilken form av utbildning eller nivå på utbildning bestäms av upphandlingen via väghållaren.

Våra utbildningar inom arbete på väg uppfyller kraven som trafikverket och och en del kommunala upphandlingar ställer.

Vi utformar även utbildningar om det finns andra krav än de som trafikverket ställer som kompetenskrav.

Steg 1.1, 1.2 & 1.3 samt Nivå 1 & 2


APV Steg 1.1 - Allmän grundkompetens (enligt TDOK 2018:0371).

All personal ska ha följande grundkompetens:


Veta vilka skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen samt vilka krav Trafikverket ställer.

Känna till hur en säker vägarbetsplats skapas.

Förstå samband mellan trafikstörande arbeten och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.

V3 principen - Varna, Vägleda & Värna.

Den allmänna grundkompetensen kan räcka för personal som i mindre omfattning är berörd av passerande fordonstrafik, exempelvis arbeten med tunneldrivning eller vissa brobyggnationer.


 

APV Steg 1.2 - Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon (enligt TDOK 2018:0371).

Förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planering- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster, (exempelvis:

- Plogning, sandning och saltning

- Transport av ex. jordmassor, grus och beläggningsmassa.

- Förare av servicefordon som utför projekteringsarbeten.

- Utförare av intermittenta arbeten på låg- och normalklassade vägar.

- Förare av motorredskap och traktorer som används i ex schakter eller vid beläggningsarbeten.

- Fordon som används för transporter exempelvis lastbilar),

ska utöver allmän grundkompetens (steg 1.1) kunna:


Utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert, enligt trafikförordningen och dess föreskrifter.

Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn, i rörelse respektive uppställda enligt Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter.

Undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.

Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning.

Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS).

Tillämpliga delar i Trafikverkets regelverk för arbete på väg (Apv).

 

APV Steg 1.3 - Grundkompetens för att få utföra vägarbete (enligt TDOK 2018:0371).

Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer:


Utför anläggningsarbete, exempelvis monterar vägräcken, lägga kantsten.

Medarbetare till person som utför arbeten med steg 2 krav.

Utför projekterings- eller servicearbeten, exempelvis monterar vägmärken, utföra renhållning etc.


Personal som utför dessa arbeten ska utöver allmän grundkompetens (steg1.1):

Inneha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför.

Inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter , och kunna specifikt de regler som gäller för arbetets utförande. Samt kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete.

Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.

Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedlar


APV Nivå 1 

Nivå 1 avser grundkompetenskrav för all personal som ska utföra vägarbete där Trafikverket är beställare. V3- principen ingår som en del av utbildningen.

Utbildningen för nivå 1 även innehålla allmän information om arbetsmiljölagen (AML),

Arbetsmiljöverkets föreskriftssamling (AFS), riskanalyser och hur det egna företagets skyddsorganisation ser ut.

 

Kursen uppfyller kraven enligt:

Trafikverkets beslut i TRVK APV, 2012:86 .

Kompetensen ska uppdateras med max 15 månaders mellanrum.

 

APV Nivå 2

Nivå 2 avser kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon, etc.

Förhandskrav är kompetens motsvarande Nivå 1.

Utbildningen ger efter godkänt kunskapstest ett intyg från utbildare en behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon.

Den ger också kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal och god arbetsmiljö för sig själv och sina kollegor men även god trafiksäkerhet för de trafikanter som passerar.

Utbildningen anpassas till olika yrkeskategorier samt till varje individs personliga behov. Trafikverkets bedömning är att det krävs en lärarledd utbildning på minst 8 timmar för att uppnå tillräcklig kompetens.

 

Kursen uppfyller kraven enligt:

Trafikverkets beslut i TRVK APV, 2012:86.

Kompetensen ska uppdateras med max 5 års mellanrum.                               

 

Hjälp på väg

Första hjälpen på väg, L-ABC & HLR samt krishantering.

Kursen uppfyller kraven enligt arbetsmiljöverkets krav i:

AFS 1999:7 samt AFS 1999:03

Giltighetstid


Det är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagaren har en uppdaterad kunskap kring lagförändringar och regelverk.
Kontrollera med din arbetsgivare vad som gäller på just din arbetsplats och era beställarkrav.
Vanligast är att kursen uppdateras var tredje till vart femte år.

Hos oss finns följande kurser:


APV Steg 1 (1.1, 1.2 & 1.3 inkl Nivå 1 & 2)

APV steg 1.1 & 1.2

APV steg 1.1 & 1.3

APV Nivå 1 & 2

APV Hjälp på väg 

Kurserna finns både som fysiska kurser & som E-learning.

LITE MER

INFO

APV kurserna går att köra som E-learning eller om ni vill boka ert eget kurstillfälle på plats hos er så är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss. Pris för fysisk kurs ges via offert.

Priset för E-learning är:

APV Steg 1 (steg 1.1, 1.2 & 1.3 samt Nivå 1 & 2) E-learning - 1995kr/deltagare.

APV Steg 1.1 E-learning - 595kr/deltagare. Priserna är exkl moms.